Dobré ráno, dnes je středa 20.1.2021, Svátek má Ilona a zítra Běla

MSc.
Master of Science

Studijní program AAHEA, USA
(profesní studium)

Leadership

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již nyní.

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

Studium je určeno manažerům a specialistům, kteří usilují o svůj rozvoj v oblasti profesní i osobnostní, a chtějí se zaměřit na svůj osobní rozvoj a dosažení kariérních či životních cílů. Studium je vhodné pro praktiky, kteří působí v oblasti obchodu a na ekonomických a marketingových pozicích v institucích.

Délka studia:

Studium programu MSc. trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat.
Tempo studia si může posluchač řídit sám. Posluchač si může vypracování diplomové práce přesunout do třetího semestru.

Podmínky pro přijetí k studiu

Ke studiu přijímáme zájemce, kteří mají ukončeno minimálně vysokoškolské bakalářské studium libovolného směru, absolutorium vyšší odborné školy nebo středoškolské vzdělání s odbornou praxí při vedení týmů nebo projektů.

Informace o systému a cílech studia

leadership

Studium probíhá on-line formou studia.  Cílem studia je umožnit českým manažerům a specialistům vstup do tzv. Open University. Ve vyspělých zemích mohou Open University posluchači studovat kdykoli a kdekoli si vyberou. Máme absolventy v šesti zemích světa. V našem komplexu absolvovalo přes 7500 absolventů a mezi nimi máme od roku 1991 pověst průkopníka v oblasti flexibilního, on-line učení. 

MSc. je profesní titul vzdělávacího programu, který je podniky a institucemi ve vyspělém světě vysoce hodnocen. Tento mezinárodní titul není specificky upraven českými zákony. V ČR je tedy chápán jako neakademický profesní titul, uváděný za jménem.  Pro takové studijní programy je charakteristická vysoká přizpůsobivost potřebám posluchačů a praxe a mimořádně velká volnost zacílení studia každého posluchače na jeho potřeby, zájmy, osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání. 

Obsah studia
První semestr
Komunikační a obchodní dovednosti
Leadership a niterný leadership
Vývojové tendence v řízení lidských zdrojů
Manažerská etika
Ochrana osobních údajů
Druhý semestr
Chování zákazníka
Pozitivní lídr a síla pozitivního myšlení
Krizové řízení podniku
Manipulační techniky
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komunikace a obchodní jednání

Posluchač si buduje komunikační profesní i osobní systém jako  jeden ze základních aspektů jeho sociální interakce formou přímé, skryté a často i kódované komunikace. Z hlediska základního členění komunikace můžeme hovořit o komunikaci verbální a komunikaci neverbální. Respektujeme skutečnost, že více než devadesát procent informací dostává posluchač o druhém účastníkovi komunikačního procesu formou nonverbální.  Schopnost účinně komunikovat je základní podmínkou úspěšnosti manažera. Cílem tohoto předmětu je proto vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence pro začlenění oblasti komunikačních a obchodních dovedností do práce manažera firmy. Když manažer nekomunikuje správně se svými podřízenými, vede to k nespokojenosti zaměstnanců, k hůře vykonané práci a nespokojenosti zákazníků. Posluchač si posílí kompetence z oblasti leadershipu a strategie vyjednávání. Součástí výuky je také vybudování kompetencí v oblasti plánovacího systému podniku, vedení dokumentace a její archivace, plánování, organizování, zápisy a realizace cílů valných hromad, porad, výročních zpráv., spolupráce s orgány státní správy (Finanční úřady, Správy sociálního zabezpečení atd.).

Leadership a niterní leadership

Základy leadershipu ve škole, MBTI, vedení a řízení, dovednosti leadera, kultura školy, principy rozvoje leadershipu, typologie osobnosti, budování sebedůvěry a překonání nesmělosti, jak získat důvěru okolí, sedm návyků vůdčích osobností podle Coveye,
od efektivnosti k výjimečnosti,  niterní leadership   čtyři potenciály člověka, jak se stát niterním leaderem a budovat kariéru, jak vychovávat leadery. To jsou stručně vyjmenované oblasti, které musí zvládnout každý lídt. Základem úspěšnosti lídara je ale vnitřní emoční dispoozice, úcta k lidem, sociální cítění a snaha pomáhat. I to je cíle tohoto moduliu.

Řízení lidských zdrojů a personalistika

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana osobních

zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce
a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Management a etika

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Chování zákazníka                                     

Český  zákazník se mění  a obchodníci s tím musejí počítat a změnit strategie. K tomu je určený tento modul. Obchod v Česku prochází tak velkou proměnou, že je srovnatelná s druhou polovinou 90. let, kdy se na našem trhu začaly prosazovat hypermarkety. Důvodem je změna životního stylu českých zákazníků a růst ekonomiky,  a proměna obchodu samotného.

Absolvent si analyzuje situaci, kdy má moderního zákazníka, který je na jedné straně velice náročný a aktivní, na druhé straně se chová velice pragmaticky.

Dnes si český nakupující víc všímá akčních slev. Je tu také zřetelný odklon od těch největších nákupů u potravinového koše. Zákazník si dnes vyžaduje již nové pojetí prodejen a objevují se nové kategorie výrobků, pro nové cílové skupiny nakupujících a v souladu s rychle se měnícím životním stylem. S tím vším se musí náš absolvent vypořádat, pokud chce být úspěšný. Ke kamenným prodejnám přichází více, než rovnocenný zákazník, který preferuje nákup po internetu. Lze předvídat, že náš absolvent bude souběžně provozovat kamenné prodejny a internetový obchod. Pochopit zákazníkovo chování v kamenném obchodě a v internetovém obchodě je cílem tohoto modulu.

Krizové řízení podniku                            

Rozvoj podniku je cyklický a drtivá většina se nevyhne krizím. I proto je třeba, aby top management byl pro takové situace kompetentní a byl schpná rozhodnout buď o krocích  k ukončení činnosti firmy (ať už se jedná o likvidaci, nebo úpadek, prodej firmy či ukončení podnikání u fyzické osoby), revitalizace firmy a stabilizace. 
Náš posluchač si promyslí tři základní kroky řešení krize:

 • zjištění skutečných příčin,
 • jmenování krizového managementu a předání moci do jeho rukou,
 • zavedení ozdravných a následně stabilizačních opatření.

Absolvent se musí připravit na skutečnost, , že se  musí vypořádat se zavrhnutím stávajícího managementu a zároveň ustanovení krizového týmu.
Musí se připravit  na to, že projde psychickým procesem:

 • uvědomění si chybného vzorce uvažování, přijetí nutnosti změny,
 • odpuštění si porážky, zbavování se strachu,
 • vědomý, rychlý a systematický postup, použití metod k ozdravení, zpětná vazba (vyhodnocování, co funguje, co ne),
 • zklidnění, otevření se novým podnětům.

Ozdravná a stabilizační opatření
Má si uvědomit, jakv takové situaci urychleně vyzdvihnout silné stránky, využít každé

Manipulace                    

Žijeme v době, kdy neustále čelíme manipulaci.  Manipulace je společenským jevem od počátku civilizace, ale současný rozsah je mimořádný.  Masmédia globálně využívají manipulace občanů proto, aby si udržela pozornost.  Příběhy, které čtenářům podávají, jsou často nepravdivé a smyšlené. Manipulují vlády, aby dostaly pro své cíle občany, kteří jim věří.  Tento přístup k pravdě a realitě na počátku 21. století se přenáší do běžného života lidí. S manipulací se setkáváme v zaměstnání a často i v soukromí, v rodinných vztazích.

Cílem každé manipulace je dosažení cílů manipulátora na úkor ostatních lidí. S manipulací se musíme naučit žít.

Manipulátorskému chování v podniku mohou vedoucí pracovníci zabránit tehdy, když mají kompetence, jak manipulátora poznat a jak jeho manipulacím zamezit. Zkušenosti mnoha manažerů ukazují, že jeden manipulátor může zničit dobře fungující pracovní kolektiv. Stojí tedy za to, aby se manažeři s problematikou a zkušenostmi svých kolegů s tímto fenoménem seznámili.

Ještě tragičtější dopady má manipulace na soukromé vztahy. I tam se fenomén manipulace zabydluje a jeho výsledkem mohou být mnohá osobní zklamání. Všichni lidé by měli ve svém zájmu vědět, co to je manipulace, jak je i intuitivně lákavá a na počátku jen úsměvná, jak nenápadně začíná a jak ji již v počátku zastavit.

Tento modul si klade za cíl s využitím reálných dokumentů, bez jakékoliv manipulace, nabídnout manažerům a podnikatelům možnost vybudovat si potřebné kompetence, jak se v současném sociálním prostředí alespoň částečně manipulaci bránit.

Posluchač se naučí chránit nejen sebe, ale také své spolupracovníky, své rodiny, děti a své spoluobčany., protože platí, že nikdo vám nepomůže. Ochránit se proti skrytým manipulátorům musíte sami.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací