Dobré odpoledne, dnes je úterý 23.7.2019, Svátek má Libor a zítra Kristýna

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Iva Matušíková
Ing., BBS, DiS., MBA

Specializace:

Lidské zdroje pro čtvrtou průmyslovou revoluci


Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: General management. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již v červenci 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

lid-2

Program je určen Top manažerům, ekonomům, personalistům, specialistům, ředitelům a učitelům škol, a všem, kteří odpovídají nejen za sebe, ale i za tým svých spolupracovníků.

Těmto specialistům dodá studium kompetence pro rozvoj lidských zdrojů ve své firmě tak, aby měl podnik dostatečně kvalitní personál při přechodu na nové technologie. Transformace lidského kapitálu není záležitostí několika měsíců – je to záležitost on-line procesů, které realizují transfér plynule a cíleně pod vedením nejschopnějších „zlatých límečků“.

Posluchači si vybudují nejen nové kompetence, ale vypracují si také programy, jak vést moderní podnik, pracovníky, jak orientovat rozvojové plány a strategické plány své firmy, svého pracoviště i své  osobní plány rozvoje.

IT specialistům
lid-4

Program je určen prioritně též specialistům IT – především CIO, protože oni jsou obvykle motorem mnoha změn v oblasti digitalizace a automatizace provozů a procesů.

Těmto specialistům dodá studium kompetence pro práci s vedoucími pracovníky a  provozními pracovníky podniků, pro něž instalují SW. Moderní pracovník v oblasti IT bude muset umět „prodat“ svoje znalosti. Obvykle to znamená, že je schopen pomáhat jiným specialistů v podniku, kteří mají k IT mnohem dále a obvykle nevidí nové možnosti, které digitalizace přináší. Také vedení týmů programátorů a dalších profesí IT vyžaduje nové, měkké kompetence. Toto všechno si může posluchač v průběhu studia vybudovat.

Pracovníkům státní a místní správy
lid-7

Těmto specialistům dodá studium přehled o technologiích, které v nejbližší době přijdou do veřejné správy, přehled o technologiích, které v nejbližší době budou využívat firmy a které by měli znát pracovníci úřadů, ředitelé a učitelé škol, specialisté ve zdravotnictví, apod. Pracovníkům státní správy studium dodá kompetence pro lepší komunikaci s klienty a v neposlední řadě i přehled dalšího vývoje společnosti.

Pro ředitele škol a jejich odborné pracovníky studium odhalí zcela nové pojetí cílů i metodiky vzdělávání v období nástupu digitálních technologií, mobilních technologií a e-learningu. Tyto znalosti mohou okamžitě začlenit do vzdělávacích procesů své školy. V blízké budoucnosti projde školství zásadní změnou, na kterou budou naši absolventi dobře připraveni.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač studium rozvolnit.

Informace o systému a cílech studia

lid-6

Průmysl 4.0 propojuje fyzický svět s digitálním takovou rychlostí, jakou s předchozími průmyslovými revolucemi nelze srovnávat. Do veškerého lidského konání přitom významnou měrou začleňuje data, analytiku i mobilitu.

Digitální inovace neobnáší pouze změnu technologií, ale především proměnu uvažování šéfů i zaměstnanců podniků.

Významným trendem v oboru rozvoje lidských zdrojů je digitalizace práce, která má pozitivní vliv nejen na efektivitu a hospodářské výsledky firmy, ale také na celé řízení lidských zdrojů ve firmě a na zaměstnance a jejich spokojenost. 

V průběhu studia si posluchač vybuduje svůj přístup k řízení těchto procesů u svého zaměstnavatele, nebo ve své firmě.

Studium probíhá on-line formou. Tento vzdělávací program je určen pro všechny specialisty, kteří si chtějí vybudovat konkurenční výhodu osobní a i pro svůj podnik, nebo instituci  při současném rychlém přechodu k digitální a znalostní společnosti.

Veškeré studium je tedy orientováno na získání znalostí a okamžité promyšlení jejich instalace do svého programu rozvoje a do programu rozvoje svého podniku a instituce.

U specialistů  to může být vynikající příprava na konkurzy ředitelů a  prestižní pracovní pozice, nebo na akreditaci nového studijního programu. V průběhu studia si takový projekt můžete vypracovat i jako svoji závěrečnou práci.

Obsah studia
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Management
Marketing
Digitální technologie
Management a etika
Modul č. 2 
Digitální ekonomika
Strategický management
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Světová ekonomika a globální management
Závěrečný seminář

 

 Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání

 

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned  shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto roblémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dne s manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme  a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes v podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Management a etika

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Digitální ekonomika

Obsah tohoto předmětu ve druhém semestru má předat studentovi informace o principech a cílech digitální ekonomiky a vybudovat u něj znalosti a kompetence pro to, aby se mohl stát nositelem změn v této oblasti ve svém podniku i společnosti. Z tohoto pohledu je koncipován obsah předmětu, v němž se posluchač nejprve seznámí s principy tří fází vývoje digitální ekonomiky podle  Eryk Brynjolfssona. Absolventi tohoto studijního programu vstoupí do plně zasíťované digitální ekonomiky, a proto je cíle předmětu je dostatečně seznámit s postupem práce na takové síťově organizované technologii a s faktory ovlivňující síťově orientovaný podnik. Pochopí také principy vznikající síťové inteligence v tomto systému. Pochopí principy a možnosti umělé inteligence, její vývojové tendence a změny v organizaci výrobních a obslužných procesů na bázi umělé inteligence, včetně dopadu na změnu profilu pracovního trhu a potřeby rozvoje lidských sil svého zaměstnavatele. Důležité je, aby si také uvědomil a naplánoval potřeby svého profesionálního rozvoje, aby si udržel trvalou konkurenceschopnost. Důraz je kladen také na to, aby uměl využívat strategie virtualizace při zvažování nákupu výrobních prostředků Významná část učiva je věnována tvorbě, uložení a zpracování dat. Student pochopí specifika obsahu a tvorby klasických dat a big dat. Proto je v učebním plánu věnován dostatečný prostor pojmům a technologiím pro big data, datové sklady, datamining, cloudy a cloud computing. Pochopí význam a cíle eCommers, jednotného digitálního trhu a eEkonomiky obecně, včetně možných variant strategií dalšího vývoje. Protože absolvent studijního programu Ekonomika a management bude tvůrcem vývoje budoucí společnosti, jsou do obsahu toto předmětu zařazena témata eGovernment a problematika Národního cloudu. Studium tohoto předmětu položí základy znalostí a kompetencí studenta v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůže studentovi také hledat odpověď na otázku, zda současný stav ekonomiky je pátým cyklem Kondratěva, nebo metamorfózou civilizace. Významnou součástí obsahu studia je příprava studenta na jeho roli v oblasti transferu těchto znalostí do podnikové a společenské sféry života a schopnosti projektování takových programů s využitím nejen odborných znalostí, ale také motivačních a dalších „měkkých“ technologií.

Strategický management

Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, a ekonomiky znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů struktury strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Pochopí příčiny vzniku a řízení krize.

Řízení lidských zdrojů a personalistika

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana osobních zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Světová ekonomika

České výrobní podniky jsou orientovány na zahraniční odběratele. Jejich obchodní prostředí se významně mění s tím, jak se mění chápání světového obchodu ze strany USA, EU a Číny.  Manažeři musí dobře sledovat politický vývoj a směřování zemí do mocenských bloků, protože při špatném odhadu vývoje politické orientace země mohou ztratit mimořádně vysoká aktiva. Proto vedeme v průběhu studia posluchače ke sledování současného diskontinuálního vývoje globální politiky i obchodu. Zdá se, že situace bude v následujícím období ještě mnohem složitější.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací