Dobré ráno, dnes je středa 20.1.2021, Svátek má Ilona a zítra Běla

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Iveta Pištěková
Ing.

Digitální platformy pro business model
Digital platforms for business model


Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Digital platforms for business model. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno:

dp-1

Toto studium je určeno mužům a ženám,  všem manažerům, podnikatelům, jednatelům a všem znalostním pracovníkům, kteří se chtějí pro své okolí stát leadery vývoje podniku i společnosti. Naše společnost právě zahajuje digitalizaci technologií, vstupujeme do éry nanomateriálů, manažeři zahajují digitalizaci podniků, robotizaci a instalaci umělé inteligence. Každý vedoucí pracovník a specialista si proto co nejdříve potřebuje rozšířit znalosti o zcela nové disciplíny. Toto studium Vám bude oporou a vybuduje Vám konkurenční výhodu na trhu práce. Pomůže Vám převést Váš podnik do technologií třetího tisíciletí. K tomu potřebujete vědět, kam vývoj směřuje a kam máte své spolupracovníky vést. Ve své firmě, pro své spolupracovníky a pro komunitu a vaše přátele se stanete vzdělanými vizionáři a vůdci.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. Studium je určeno manažerům a specialistům, kteří vidí a preferují budoucnost a mají zájem do ní vést spolupracovníky a spoluobčany.

Délka studia:

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase.

Cíle studia:

dp-2

Digitalizace a digitální ekonomika přináší do výrobních společností zrychlování  procesů ve výrobě, ve  vývoji produktů, i v rozhodovacích procesech. Firma v současném super konkurenčním prostředí musí vyhovět podmínce pružné inovační strategii a ke konci druhé dekády 21. století také tím, že disponuje technologiemi a personálem k řízení toku informací nejen uvnitř společnosti, ale i směrem k zákazníkům.

Digitalizace procesů a výrobních technologií, instalace IoT, umělé inteligence do řídících programů a nástup plné robotizace a automatizace si vyžádá zcela nový profil manažera i provozního pracovníka. Kvantita bude brzy nahrazena kvalitou. Tento přechod musí v podniku řídit mimořádně vzdělaný manažer, který je schopen řídit specialisty jednotlivých profesí.

Obsahy současných vysokých škol v této oblasti jsou teprve na počátku cesty výchovy takového specialisty. Je také pravda, že kromě znalostí musí takový člověk disponovat profesními i životními zkušenostmi, kterými „čerství“ absolventi škol většinou nedisponují.

Protože každý podnik je originál, musí se na toto poslání originálně připravovat i každý posluchač tohoto studijního programu. V průběhu studia si vybuduje svoji strategii a plánovací systém buď pro svého zaměstnavatele, nebo obecný model transformace podniku na digitální technologie, který využije na kterémkoliv pracovišti.

Od absolventa tohoto programu bude praxe vyžadovat mimořádnou tvořivost a nápaditost. Proto si obsah studia přizpůsobuje svým potřebám, svým zájmům a potřebám zaměstnavatele.

Systém studia:

Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Studium je zakončeno vypracováním disertační práce a jejím obhájením před zkušební komisí.

Celé studium i přístup  vzdělávacího pracoviště k posluchačům, ale i posluchačů k tutorům je vysoce profesionální a korektní.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia:
Modul č. 1
Sdílení a řízení znalostí v podniku
Nanomateriály
Ochrana osobních údajů
Digitální technologie
Modul č. 2
Digitální ekonomika
Umělá inteligence, big data a marketingové řízení firmy
Umělá inteligence a internet věcí
Platforma kybernetické ochrany podniku
Trestní odpovědnost podniku
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdílení znalostí a řízení znalostí podniku

Veškerá lidská činnost se přesouvá do oblasti týmové práce. Základním problémem úspěšnosti a prosperity firem se stává sdílení znalostí lidmi, útvary, s dodavateli a odběrateli atd.  Pokud se povede manažerům firmy vybudovat takový systém, začne se jejich podnik chovat jako neuronová síť a začnou vznikat zcela nové, inovativní návrhy, které se stanou konkurenční výhodou firmy. Základní otázkou je, jak to udělat. Právě v tomto směru si má náš absolvent promyslet metody, technologie a cíle, které bude v následujících létech realizovat.

Nanomateriály

Nanomateriály jsou chemické látky nebo materiály skládající se z částic, jejichž velikost se minimálně v jednom rozměru pohybuje od 1 do 100 nanometrů. Lze očekávat, že zasáhnou do všech oblastí technologií a a že zcela změní dosavadní přístupy k výrobě i údržbě. Zasáhnou jak malé střední a velké firmy, ale i OSVČ. I v této oblasti musí mít manažer dobrý přehled, aby mu neujel vlak.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Digitální technologie

Obsah tohoto předmětu je určen k tomu, aby student získal dostatečné znalosti o technologiích, které jsou základem čtvrté průmyslové revoluce, digitální ekonomiky, internetu věcí, o technologiích přenosu dat v podniku a v externích sítích, o základních výrobních technologiích od automatů, až po roboty řízené umělou inteligencí. Pochopí význam a možnosti cloudů, clusterů a big dat. Protože veškerá ekonomická data a jejich zpracování přechází do digitálních systémů, podnikových informačních systémů, potřebuje moderní pracovník v oboru disponovat digitálními kompetencemi v rozsahu, který obsahuje teoretické základy zpracování dat na programovatelných strojích. Proto je o v obsahu studia předmětu problematiky číselných soustav a cíleného převodu dat do číselné soustavy, převod takto kódovaných dat do binárních technologií a zpracování takových binárních dat v počítačích, jak se tyto vyvíjely. Další část studia je věnována konkrétním digitálním technologiím, které studenta obklopují již dnes a které jsou základem pracovního prostředí na jeho budoucím pracovišti. Studenti kombinované formy budou jako součást studia zkoumat tyto technologie na svém pracovišti a ve svém podniku.  Protože tyto technologie postupně přejdou na využití umělé inteligence, je této problematice věnována potřebná pozornost. Absolvent bude schopný spolupracovat se specialisty IT při přechodu svého zaměstnavatele na digitální technologie ve všech oblastech podnikových procesů a bude také schopen participovat na postupném přechodu společnosti na plná zapojení IT a digitálních technologií do organizace společnosti a nového životního stylu. Cílem předmětu je také vybavit studenta odbornými a komunikačními a pedagogickými kompetencemi k předávání získaných znalostí svým spolupracovníkům a do komunity, v níž bude žít.

Digitální ekonomika

Obsah tohoto předmětu ve druhém semestru má předat studentovi informace o principech a cílech digitální ekonomiky a vybudovat u něj znalosti a kompetence pro to, aby se mohl stát nositelem změn v této oblasti ve svém podniku i společnosti. Z tohoto pohledu je koncipován obsah předmětu, v němž se posluchač nejprve seznámí s principy tří fází vývoje digitální ekonomiky podle  Eryk Brynjolfssona. Absolventi tohoto studijního programu vstoupí do plně zasíťované digitální ekonomiky, a proto je cíle předmětu je dostatečně seznámit s postupem práce na takové síťově organizované technologii a s faktory ovlivňující síťově orientovaný podnik. Pochopí také principy vznikající síťové inteligence v tomto systému. Pochopí principy a možnosti umělé inteligence, její vývojové tendence a změny v organizaci výrobních a obslužných procesů na bázi umělé inteligence, včetně dopadu na změnu profilu pracovního trhu a potřeby rozvoje lidských sil svého zaměstnavatele. Důležité je, aby si také uvědomil a naplánoval potřeby svého profesionálního rozvoje, aby si udržel trvalou konkurenceschopnost. Důraz je kladen také na to, aby uměl využívat strategie virtualizace při zvažování nákupu výrobních prostředků Významná část učiva je věnována tvorbě, uložení a zpracování dat. Student pochopí specifika obsahu a tvorby klasických dat a big dat. Proto je v učebním plánu věnován dostatečný prostor pojmům a technologiím pro big data, datové sklady, datamining, cloudy a cloud computing. Pochopí význam a cíle eCommers, jednotného digitálního trhu a eEkonomiky obecně, včetně možných variant strategií dalšího vývoje. Protože absolvent studijního programu Ekonomika a management bude tvůrcem vývoje budoucí společnosti, jsou do obsahu toto předmětu zařazena témata eGovernment a problematika Národního cloudu. Studium tohoto předmětu položí základy znalostí a kompetencí studenta v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůže studentovi také hledat odpověď na otázku, zda současný stav ekonomiky je pátým cyklem Kondratěva, nebo metamorfózou civilizace. Významnou součástí obsahu studia je příprava studenta na jeho roli v oblasti transferu těchto znalostí do podnikové a společenské sféry života a schopnosti projektování takových programů s využitím nejen odborných znalostí, ale také motivačních a dalších „měkkých“ technologií.

Umělá inteligence, big data a marketingové řízení firmy

Marketing a obchod začíná významně využívat big data, která zpracovává prostřednictvím umělé inteligence. Marketér a obchodník se proto v tomto modulu seznámí se základními principy strojového učení, se základními principy uplatnění umělé inteligence v on-line marketingu, s rizikem a příležitostmi, které přináší.  Absolvent se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence na zlepšení kontaktů se zákazníky, s možnostmi zpříjemnění nabídky a s důsledky umělé inteligence na změnu nákupní zkušenosti, prodeje a reklamního trhu. V další části tohoto modulu se seznámí student s možností využívání big dat a jejich využití k vytvoření hodnoty pro zákazníka.

Umělá inteligence a Internet věcí

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Často si t ani dost dobře neuvědomuje. V následujících několika létech zcela změní výrobní technologie i životní prostředí člověka. Je prot jisté, že se s touto technologií a jejími možnostmi potřebuje seznámit každý manažer. Nikoliv jako projektant, ale jako každodenní uživatel v osobním i profesním životě.

Proto dáváme našim posluchačům informace o současném poznání v toto oblasti a vedeme posluchače k zamyšlení, která pracoviště budou v jeho firmě touto technologií zasažena v nejbližší budoucnosti a jak se na tuto situaci má připravit jak on, tak i jeho pracovní tým.

V současné době nastupují do výrobních provozů technologie s plným využitím technologií IoT. Jejich instalace je náchylná ke kyberútokům v bolestivé oblasti výrobních linek a provozů.  Zvolení správného systému ochrany dat je opět oblastí, kterou budou muset top manažeři spolu s projektanty a IT pracovníky řešit. Pokud má manažer řídit takovou komunikaci a nakonec podepsat řešení, potřebuje znát principy technologií internetu věcí, příležitosti, ale i hrozby této technologie. V tomto modulu se posluchač seznámí z používanými technologiemi v praxi. Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Průmysl 4.0 je potom označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat autonomní kyberneticko-fyzikální systémy, jenž převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.  Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž budou navzájem komunikovat a bude je možné vzdáleně kontrolovat či řídit.

Je tedy smysluplné dobře si promyslet, jak bude tato technologie instalována v provozech, v nichž posluchači pracují. Naši absolventi by se měli stát nositeli transformace své firmy na technologie IoT.  IoT nalézá již dnes své místo v domácích prostředí, při inovaci řízení a údržby výrobních linek atd. Zařazení této problematiky do profilu absolventa je smysluplné.

Platforma kybernetické ochrany podniku

Posluchači budou seznámeni s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Trestní odpovědnost podniku

Žijeme v době, kdy nám může každý náš pracovník vědomě, nebo nevědomě způsobit pro naši firmu velice nepříznivý stav – trestní stíhání podniku. Proto byl do profilu studia začleněn nástroj, který může podniku pomoci při obvinění  takového trestného činu.  Jako součást studia si vypracuje každý posluchač potřebný  compliance program. Ujasní si při tom mnoho nebezpečí, o nichž neměl doposud dostatečné povědomí.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací