Dobré odpoledne, dnes je sobota 21.9.2019, Svátek má Matouš a zítra Darina

Při použití kamerových systémů platí, že musí být nezbytné pro naplnění konkrétního účelu a musí být přiměřené vzhledem k okolnostem. Vždy je třeba maximálně respektovat soukromí a oprávněné zájmy osob, například nakupujících v obchodě, obyvatel domu ve společných bytových prostorách atd. Ani při použití kamerových systémů na pracovišti není třeba vždy žádat zaměstnance o souhlas s umístěním kamer, protože se bude jednat o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu zaměstnavatele. Zaměstnanci ale musí být o umístění kamerového systému informováni.

Opět platí, že podle GDPR je třeba při zpracování osobních údajů postupovat transparentně, tedy poskytnout vhodným způsobem subjektu údajů informace zejména o tom, kdo a jaké osobní údaje zpracovává, k jakému účelu a zda je dále předává třetím osobám a kdo má k osobním údajům přístup.

Rozsah informační povinnosti upravují články 13 a 14. Mimo jiné je nutné subjektu údajů vhodným způsobem sdělit: 

 • totožnost a kontaktní údaje na správce a jeho případného zástupce,
 • kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud byl zřízen),
 • účel zpracování (u kamerových systémů například sledování vymezených prostor), 
 • právní základ pro zpracování (u kamerových systémů sdělení, že zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, a že se tomu děje tak, aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů) 
 • přesné vymezení oněch oprávněných zájmů správce či třetích osob, které je nezbytné kamerovým systémem chránit (například ostraha objektu, ochrana majetku), 
 • informaci o délce uchování kamerového záznamu.

Provozovatelé musí zajistit, aby informační tabulky o provozu kamerového systému byly dobře viditelné při každém vstupu nebo vjezdu osob do monitorovaných míst.

Současně subjekt údajů musí být poučen o svých právech.

Správce systému musí subjektu údajů poskytnout další informace:

 • dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 • právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.
 • Správce systému musí vest záznamy o zpracování.  Záznamy o zpracování musejí obsahovat následující informace:
 • jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • účely zpracování;
 • popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
 • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
 • informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk;
 • je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
 • je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.

Záznamy se vyhotovují písemně v listinné nebo elektronické formě. Správce, zpracovatel nebo případný zástupce správce nebo zpracovatele poskytne záznamy na požádání dozorového úřadu.

Ohlašovací povinnost:

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu musí být provedeno bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl správce, či zpracovatel. Nemusí tak učinit pokud  je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

Články GDPR, které regulují  pro provozování kamerových systémů:

 • Čl. 6.   zákonnost zpracování
 • Čl. 12.  transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
 • Čl. 14.  informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
 • Čl. 24. odpovědnost správce
 • Čl. 25.  záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Čl. 30.  záznamy o činnostech zpracování

Novinky

Den otevřených dveří

5. 10. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací